Wykup Obligacji Serii A

Spółka BDC Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 8 lok U3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381431, zawiadamia, że korzysta z prawa wcześniejszego wykupu zgodnie z §9 Warunków Emisji 12-miesięcznych obligacji na okaziciela serii A z dnia 13 kwietnia 2016r. Dzień wykupu ustalamy na 23 grudnia 2016r. Z poważaniem Zarząd BDC Development Sp. z o.o.